Egyesületi hírek

Kedves KATE tagok!

Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket soron következő KATE közgyűlésünkre!

Mindenki megjelenésére feltétlenül számítok!

Üdvözlettel

Gönzi Imre

KATE elnök

M E G H Í V Ó

A Kecskeméti Amatőr Teniszezők Egyesülete

2019. április 17-én (szerda) 17.30 órakor

tartja a 2019. évi I. közgyűlését,

amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk

Helyszín: Hírős Agóra Kulturális Központ

Kecskemét, Deák F. tér 1. - 102-es terem

Határozatképtelenség esetén új időpont: 2019. április 17. (szerda) 18.00 óra

Meghívottak: Valamennyi KATE egyesületi tag

Napirendi pontok:

1./ 2018-as évi szakmai beszámoló

Előadó: Gönczi Imre elnök

2./ 2018-as évi pénzügyi beszámoló

Előadó: Gönczi Imre elnök

3/ Felügyelő Bizottság jelentése

Előadó: Göbölyös Alexander - a Felügyelő Bizottság elnöke

4/ A KATE 2019. évi tervezett tevékenysége

Előadó: Göczi Imre elnök

5/ Tájékoztató a Tenisz Kft. működéséről

Előadó: Gönczi Imre ügyvezető igazgató

6/ Alapszabály módosítása, az új tagdíj megállapításáról

Előadó: Gönczi Imre elnök

7./ 2019. évi csapatbajnokság meghirdetése

Előadó: Gönczi Imre elnök

8./ Egyebek

Kecskemét, 2019. március 30.

Gönczi Imre

elnök

Tisztelt KATE Tagság!

Az alábbiakban tesszük közzé a KATE 2018.07.09. napjára 17:30 órára összehívott rendkívüli közgyűlés, és 18:00 órára összehívott rendkívüli megismételt közgyűlés alkalmával elhangzottak lényegét tartalmazó kivonatot/összefoglalót. A rendkívüli közgyűlésekről hivatalos jegyzőkönyv nem készült, mert a rendkívüli közgyűlés összehívásának jogszerűségével összefüggésben mind az Elnökség, mind pedig a Tagság részéről kifogás merült fel, így érdemi határozatok nem kerültek elfogadásra.

Tisztelettel:

Orosz Béla és dr. Mocsai Zoltán

KATE elnökségi tagok

KATE Rendkívüli közgyűlés összefoglaló

2018.07.09. Helyszín: Hírős Agóra Kft.

Jelenlévők listája:

Elnökség : Ambrus Attila (leköszönő elnök), dr. Mocsai Zoltán (elnökségi tag), Orosz Béla(elnökségi tag), Vörös István

Tagság: Gönczi Imre, Bogdanovics Endre, Hajagos Zoltán, Bujovcsity Róbert, Csőszi Attila, Orosz Éva, Tóth Jenő, Szelei Tamás, Zsikla Szabolcs, Bárdos Ferenc, Göbölyös Alexander, Dr. Krivik Gábor, Bebők Márta, Német István, a jelenléti ív tanúsága szerint.

I.

Ambrus Attila : Megállapítást nyert ,hogy a 17.30-as időpontra az összehívott rendkívüli közgyűlés határozatképtelen volt a megjelentek összlétszáma alapján.

II.

18.00 órakor a közgyűlés egyszerű többséggel elkezdődött.

 • A levezető Elnök funkcióra Ambrus Attilát a megjelentek egybehangzóan megszavazták.
 • Orosz Béla és dr. Mocsai Zoltán elnökségi tagok jelzik, hogy álláspontjuk szerint a rendkívüli közgyűlés összehívása nem az alapszabályban lefektetett szabályok szerint történt, és a hatályos törvényi szabályozásnak sem felel meg, így jogszerűtlen az összehívás, erre tekintettel bármely jelen közgyűlésen meghozandó határozat megtámadható az illetékes bíróság előtt.
 • Ambrus Attila levezető elnök előadja, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívását a KATE Üzemeltető Kft működésével kapcsolatos aggodalmai miatt látta indokoltnak, illetve azért, mert be kívánja jelenteni lemondását.
 • Zsikla Szabolcs felolvassa Konfár Zoltán felügyelőbizottsági tag levelét, amelyben a helyzet megoldására szólít fel és tesz javaslatot, egyben jelzi, hogy az összehívott rendkívüli közgyűlés nem alkalmas tisztújító gyűlésre a szabadságolások miatt.
 • Ambrus Attila levezető elnök álláspontja szerint az alapszabály értelmében meg lehet tartani a rendkívüli megismételt közgyűlést, ezzel szemben dr. Mocsai Zoltán véleménye szerint sem a rendkívüli közgyűlés összehívása, sem pedig a megismételt rendkívüli közgyűlés adott napon megtartása nem felel meg az alapszabály illetve a Ptk rendelkezéseinek, ezért ellenvetést fogalmaz meg (például minden tagnak meg kell kapnia a közgyűlési meghívót igazolható módon legalább a közgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal).

A fenti véleménykülönbséget nem sikerül feloldani, és a megjelentek közül többen hozzászólnak a témához, nézetkülönbség alakul ki. Megállapítást nyer, hogy az elnökség maradó tagjai ügyvivőként látják el az Elnökségi és Elnöki teendőket és gondoskodnak a tisztújítás jogszerű és a tagság részére megfelelő időpontban történő megszervezéséről.

Rögzítésre, és a jelenlévők által elfogadásra került, hogy jelen rendkívüli közgyűlés új Elnök és Elnökségi tag választására az összehívás szabálytalanságára, és a megfelelő előkészítés hiányára figyelemmel nem alkalmas.

Ambrus Attila levezető elnök megerősíti, hogy az Egyesület Elnöki tisztségéről történő lemondása egyrészt egészségügyi okokból történt, másrészt nem kapott a KATE Üzemeltető Kft ügyvezetőjétől üzleti tervet. A részére megküldött dokumentációt nem fogadta el üzleti tervnek.

Az esemény során a tagság az ügyhöz több alkalommal hozzászól, vita alakul ki, a tagság nem ért egyet a KATE Üzemeltető Kft-vel szemben, az Egyesület Elnöke és egyes Elnökségi tagok által tanúsított magatartással és felvetésekkel.

A fentieket követően Ambrus Attila levezető elnök, ragaszkodva a meghívóban feltüntetett naprendi pontokhoz az alábbiakat adta elő:

- 18:40 1.napirendi pont: Az Egyesület Elnökének lemondása.

- 18:45 felvetés: mikor lesz új Elnök

- 18:50 Szabó Géza lemondó levelének felolvasása a levezető Elnök által.

Ezt követően a korábban felvetődött KATE Üzemeltető Kft-val összefüggő aggályokra reagálva Gönczi Imre ügyvezető kívánta előadni az alábbiakat:

- 19:00-19:30 Gönczi Imre ügyvezető ismerteti a KATE Üzemetető Kft induló, valamint jelenlegi helyzetét, az elért eredményeket és kilátásokat, amelyek a következők :

Az KATE Üzemetető Kft időbeni késéssel tudta a pályákat, - a bérleti szerződéssel ellentétben, nem üzemkész állapotban -, átvenni, a hozzávaló eszközök hiányában, ezért terven felüli mennyiségben kényszerült eszközbeszerzésre, ezáltal gazdálkodása jelenleg feszített, de kiegyensúlyozott.

A befektetett helyreállító munkák és eszközök a következők:

 • teljes pályarendszer mély felújítása
 • szemétszállítás
 • új salak vásárlása
 • új hálók beszerzése
 • új lehúzók és kefék beszerzése
 • új locsoló slagok beszerzése
 • klubház ,öltözők, iroda kifestése
 • wc-k helyrehozatala
 • víz szivattyúk rendbehozatala
 • elektromos hálózat rendbehozatala
 • takaró hálók felhelyezése
 • bírói székek felújítása
 • kerítés-támrendszer újrafestése
 • székek beszerzése
 • belépő küszöblécek cseréje
 • kerékpártároló

További jövőbeni célok (többnyire már megvalósultak)

további fejlesztések

 • rendszeres takarítónő foglalkoztatása
 • egy fő foglalkoztatása a pályán
 • gyermek tenisz bemutatása Malom napon
 • 1000 db tenisz népszerűsítőszórólap legyártása és kihelyezése
 • cégmolinó felhelyezése
 • új honlap üzemeltetése www.teniszklubkecskemet.hucimen
 • Facebook oldal üzemeltetése https://www.facebook.com/teniszkecskemet/
 • online foglalási rendszer üzemeltetése
 • időszakos gondnok foglalkoztatása
 • nyári tábor szervezése
 • Hirős Open tenisz Kupa szervezése
 • Aranyhomok Kupa szervezése
 • Menedzser Open

Távlati célok, illetve a már folyamatban lévő szponzori szerződés megkötése vagy előkészítése a következő cégekkel (jelenleg több mint 1 millió HUF támogatással):

 • Decahtlon Magyarország céggel (vásárlói kedvezmények, verseny és bajnokság szponzoráció)
 • Hilti Magyarország
 • Fókusz Takarék
 • OTP
 • Magyar Honvédség
 • Mras állati tápszergyártó
 • NRG
 • Aranyhomok Hotel
 • Sheraton Hotel.
 • Bács víz
 • Verbau
 • Merkbau

Gönczi Imre ügyvezető ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkészült a valós tapasztalatokon alapuló üzleti prognózis, amely a Kft közgyűlésén a tagok részére kerül prezentálásra. Megállapítást nyert, hogy a korábbi tervszámokhoz történő felzárkózás 2019 nyári szezonra várható, addig egy konszolidált, de takarékos üzemvitel várható a további beruházásokat illetően. Negatívumként került értékelésre, hogy a KATE tagság csak csekély hányadban járul hozzá a létesítmény fenntartásához, az alacsony nevezési és pályadíjjak ellenére passzív és közömbös a többség hozzáállása.

A jelenlévő KATE tagok egyetértettek az ismertetett anyaggal, egyben felmerül a KATE szervezeti és működésbeli reformjának szükségessége. Felmerül, hogy a KATE leköszönt vezetősége milyen oknál fogva festette sötétre a Kft működését és elért eredményeit?

- 19:30 Bogdanovics Endre hozzászólásában javaslatot tesz a lemondott Elnök munkájának méltatására és köszönet kifejezésére, másrészt javasolja Kft eredményeinek széles körű ismertetését a teljes tagság részére tekintettel a valóságnak nem megfelelően beállított helyzetre és hitelrontásra, amelyet a lemondott Szabó Géza ért el tevékenységével.

Szabó Géza tevékenységével kapcsolatosan több tag, azonos állásponton volt a lemondott titkár ellentmondásos viselkedése, akaratlagos és alaptalan hitelrontó tevékenységének megítélésében a Kft működésével kapcsolatban.

Az egybegyűltek megegyeztek abban, hogy az elnökség maradó 3 tagja, az alapszabály rendelkezései szerint és a törvényi feltételeknek is megfelelve, kielégíti a működőképesség fenntartásához szükséges ügyvivő elnökség kritériumait, egyben törekszenek a teljes tagság számára a törvényi kereteket figyelembe vevő és elfogadható időpontban tartandó tisztújító közgyűlés kiírására és megszervezésére. Addig a maradék elnökség ügyvivői minőségében látja el az Egyesület vezetését.

Ambrus Attila elnök és Szabó Géza elnökségi tag lemondása a jelenlévők által tudomásulvételre került.

----------------------------------------------Összefoglaló vége--------------------------------------------

Kedves Sporttársak,

Kedves KATE tagok !

Ambrus Attila Elnök a 2018.07.09. napján hosszú évek során betöltött KATE Egyesületbeli Elnöki tisztségéről lemondott.

A tagság nevében köszönjük az elvégzett munkát, amelyből első sorban kiemeljük a KATE napi feladatainak koordinálását, szervezését és képviseletét, a különféle személyiségű és véleményű tagság konfliktusai ellenére az Egyesület összetartását, valamint a csapatbajnokság működőképes lebonyolításában mutatott aktív szerepvállalást és a jövőbe mutató fejlesztések felkarolását és támogatását.

Kívánunk további jó egészséget, és további aktív teniszpályán eltöltött éveket!

Hasonlóképpen az elnökségi tagságról lemondott Szabó Géza titkári munkásságát is szeretnénk megköszöni, amelyet a KATE Bajnokság és versenyek lebonyolítását, a pályarendszer helyrehozatala során végzett társadalmi munkákat és felajánlásokat illeti.

Hasonlóképpen kívánunk további tartalmas éveket és a tenisz által nyújtott kikapcsolódás megéléséhez felszabadult örömöt!

Köszönettel és üdvözlettel

ügyvivő Elnökség

Balogh Csaba

Orosz Béla

Dr. Mocsai Zoltán

KATE tagok nevében is.

Bíró Melinda Vidék Bajnok

Csapatban és párosban is!

2018. június 19-28. között Nyíregyházán rendezték meg Magyarország második legrangosabb teniszversenyét, a Tenisz Korosztályos Vidék Bajnokságot. Ez a tenisz egyik legrangosabb hazai eseménye, és a 12 évesek korosztályában egyben kvalifikáció is a magyar bajnokságra, ahol a legjobb 16 vehet részt. Egyéni, páros és csapatmérkőzéseket rendeztek, 30-35 klub közel 300 versenyzőjének részvételével. Az ország minden szegletéből érkeztek játékosok, sőt közöttük minden korosztályban volt válogatott. A megmérettetés a 12 évesek csapatversenyével kezdődött, amelyet a Gellért SE csapata nyert Bíró Melinda részvételével. Ezzel nem volt vége a sikersorozatnak. Egyéniben Melinda elődöntőig jutott ( 7:6;1.6;8:10), párosban pedig döntőzött és a kiskunfélegyházi Kis-Czakó Eszter oldalán győzelmet ( 6:1;6:4) aratott. Gratulálunk!!!

Hírek

Bakonyi Levente aranyérmes lett a veterán teniszezők Európa Bajnokságán.....gratulálunk! A kecskeméti Bakonyi Levente (a fotón középen) aranyérmet szerzett a törökországi riviérán, Manavgatban -Ázsiában - a veterán teniszezők Európa Bajnokságán. A rangos senior versenyen a 35-40 évesek csoportjában voltak a legfiatalabbak, és 80 év felett a legidősebbek.

A kecskeméti Bakonyi Levente aranyérmet szerzett a törökországi riviérán, Manavgatban -Ázsiában - a veterán teniszezők Európa Bajnokságán. A rangos senior versenyen a 35-40 évesek csoportjában voltak a legfiatalabbak, és 80 év felett a legidősebbek.

Magyar részről a kecskeméti Bakonyi Levente indult a 75-80 évesek korosztályban, mind egyéniben mind pedig párosban. Utóbbiban jó barátjával, a román Titus Michalachevel, aki - mint eddig már több versenyen is - megteremtette a lehetőséget Leventének az EB-n való részvételre.

Az egyéni verseny során 2 román, valamint egy-egy svéd és német teniszezőt győzött le a kecskeméti sportoló, és így megnyerte a versenyt. Ezzel a 3 évvel ezelőtti EB-n szerzett ezüst után, immár Európa Bajnok lett.

Párosban is döntőt játszott, ahol társával heroikus küzdelemben vesztettek, így ezüstérmesek lettek (lenti kép).

A verseny érdekessége, hogy a legidősebb résztvevő egy 94 éves férfi volt.